Schoolondersteuningsprofiel
 
School: Elckerlyc, basisschool voor Freinetonderwijs
Adres: Boekenstein 45, 1852WS Heiloo
Website: www.elckerlyc-heiloo.nl
Werkgebied: Heiloo
Samenwerkingsverband: Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland
Website: www.ppo-nk.nl
 
Inhoud
 
1. Inleiding schoolondersteuningsprofiel
 
2. Algemeen
2.1 Wat is passend onderwijs?
2.2 Samenwerking binnen Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland
2.3 Ouders en kind
 
3. Onderwijsondersteuning
3.1 Visie op onderwijsondersteuning en de ambitie
3.2 Onze uitgangssituatie
3.2.1 Leerlingen
3.2.2 Opvoedsituatie thuis
3.2.3 Sociaal netwerk
3.3 Inrichting onderwijsondersteuning
 
4. Ons schoolondersteuningsprofiel
 
5. Extra ondersteuning: ondersteuningsniveaus en werkwijze
5.1 Ondersteuningsniveaus
5.2 Werkwijze
 
6. Grenzen aan de ondersteuning van onze school
 
Bijlagen en/of verwijzingen naar:
 • TOPdossier, Handleiding TOPdossier, Stappen en procedures
 • Toetskalender
 • Afspraken bij de toetskalender
 • Protocol verlengen en versnellen
 • Verzuimbeleid
 • Klachtenprotocol
 • Pestprotocol
 • Protocol voor medische handelingen
 • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Protocol PO-VO
 • Protocol leerlingdossier en privacy
 • Dyslexieprotocol
 • Protocol ernstige wiskunde- en rekenproblemen en dyscalculie (ERWD)
 
 
1. Inleiding schoolondersteuningsprofiel
 
Wat is een schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel leggen we ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning onze school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities onze school heeft voor de toekomst. We nemen ons profiel ieder jaar opnieuw door en passen het dan aan op kleine onderdelen.
Leerkrachten, schoolleiding en bestuur stellen samen het profiel op. Leerkrachten en ouders hebben adviesrecht via de medezeggenschapsraad.
 
Waarom een schoolondersteuningsprofiel?
Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. Met dit profiel laat onze school zien welke extra ondersteuning we uw kind kunnen bieden. Daardoor weet u waar u aan toe bent, als het gaat om de mogelijkheden van onze school. 
Op basis van het profiel bekijken we welke expertise we nog moeten ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) onze leerkrachten.
 
Het schoolondersteuningsprofiel is belangrijk voor:
   
Relatie met het ondersteuningsplan van Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland
Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen passend onderwijs krijgen. Op basis van de schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de basisondersteuning vast. Dit is de ondersteuning die alle scholen kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning voor meer- en minderbegaafde leerlingen en om het omgaan met gedragsproblemen.
 
Ons schoolondersteuningsprofiel vloeit voort uit het ondersteuningsplan van Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland. Dat is een wettelijk verplicht beleidsdocument waarin het samenwerkingsverband beschrijft waar het voor staat en hoe het dat organiseert. Het complete ondersteuningsplan is te vinden op de website: www.ppo-nk.nl.
 
Relatie met schoolontwikkelplan-schoolgids
Het schoolondersteuningsprofiel wordt ook genoemd in het schoolontwikkelplan en de schoolgids. Hierin vermelden wij respectievelijk de eventuele ontwikkelpunten aangaande het SOP in desbetreffend schooljaar en vertellen wij hoe de zorgstructuur op onze school is ingericht en welke communicatielijnen hierbij gehanteerd worden.

2. Algemeen
 
2.1 Wat is passend onderwijs?
Op 1 augustus 2014 trad de wetswijziging passend onderwijs in werking (en daarmee een ander stelsel voor extra onderwijsondersteuning). Passend onderwijs heeft tot doel om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan ieder kind, ongeacht de extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.
 
Passend onderwijs berust op drie pijlers:
   
2.2 Samenwerking binnen Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland
Alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Noord-Kennemerland werken samen in 8 werkgebieden. Samen met de 14 betrokken schoolbesturen en gemeenten zorgen we voor een dekkend onderwijs-zorgaanbod. Belangrijke partners in ieder werkgebied zijn jeugdhulp en de leerplichtambtenaren van de gemeenten. We zijn met elkaar verbonden, zodat we optimaal aansluiten op uw kind.
 
Soms blijkt al tijdens de aanmelding dat uw kind méér nodig heeft dan de school in eerste instantie kan bieden. Soms wordt dat pas in de midden- of bovenbouw duidelijk.
 
Heeft uw kind extra onderwijsbehoeften? Dan schakelen wij de consulent passend onderwijs van ons werkgebied in. Samen met u gaan we op zoek naar de beste oplossing voor uw kind. Daarbij hanteren we een duidelijk omschreven werkwijze, waarover u meer kunt lezen in hoofdstuk 5. Zo zorgen we ervoor dat alle stappen in de juiste volgorde worden gezet.
 
2.3 Ouders en kind
Ouders zijn in ons samenwerkingsverband educatieve partners. U bent altijd betrokken bij het bepalen van het passende onderwijs  – zie ook hoofdstuk 5 – u neemt deel aan het multidisciplinair overleg (MDO) met de leerkracht, intern begeleider en de consulent passend onderwijs van het samenwerkingsverband. Ouders zijn partners in de besluitvorming en geven toestemming voor de uitvoering de gemaakte afspraken. Tijdens het MDO maken we stapsgewijs een passend plan en leggen we afspraken vast. Het TOPdossier, een webbased programma, helpt ons hierbij.
 
 
Ouders en kind op onze school
In onze schoolgids en op de website van de school staan vermeld hoe wij samenwerken met ouders op onze school, wat wij hen bieden en ook wat wij van hen verwachten.
Hier gaat het met name om een heldere en constructieve communicatie met betrekking tot de specifieke zorg voor de kinderen.
Waar mogelijk en passend in ons beleid, betrekken wij ook de kinderen bij het vormgeven van het onderwijsleerproces.
 
3. Onderwijsondersteuning
 
3.1 Visie op onderwijsondersteuning en de ambitie
De school realiseert waar mogelijk thuisnabij onderwijs voor de kinderen uit de schoolomgeving. Uitgangspunt is dat kinderen zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Daarbij is het van belang de ondersteuningsbehoeften van kinderen tijdig te signaleren en in kaart te brengen. De school doet dit in samenwerking met ouders en kinderen.
Bij het realiseren van passend onderwijs wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van het kind, maar ook naar de mogelijkheden van de school zelf, zodat zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoeften van elk kind. 
Soms heeft een kind meer ondersteuning nodig dan de school vanuit de eigen middelen kan bieden. In dat geval zoekt de school, samen met de ouders, naar een passende oplossing. Deze oplossing kan bestaan uit extra ondersteuning op de eigen school met behulp van middelen of expertise vanuit het samenwerkingsverband. In een enkel geval zal samen met de ouders worden gezocht naar een plaats op een andere school met een beter passend aanbod. Hierin worden school en ouders ondersteund door het samenwerkingsverband en het schoolbestuur.

3.2 Onze uitgangssituatie
Door onze eigen uitgangssituatie in beeld te brengen, kunnen we als school beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen en ouders. Deze nemen we ook mee in onze ambities, schoolplan en professionalisering.
 
Het leren en de ontwikkeling van kinderen wordt beïnvloed door een heel scala aan factoren. Wij hebben daar niet altijd invloed op, maar kunnen er wel zo veel mogelijk rekening mee houden in het belang van de kinderen.
 
Factoren die van invloed zijn op het leren en de ontwikkeling van kinderen:
   
Maatschappelijke ontwikkelingen
Scholen – en vooral passend onderwijs – hebben een maatschappelijke opdracht. We dragen zorg voor een optimale omgeving, waarin alle kinderen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten leren benutten om als volwaardig mens te leven. We bereiden leerlingen voor op de toekomst, zodat zij als volgende generatie de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf, mens en milieu.
 
In onze maatschappij zien we de volgende tendensen:
   
 
 1. Leerlingen
 
Om het onderwijsproces zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de totale populatie, brengen wij de algemene kenmerken van onze leerlingen hierbij in beeld. Het gaat daarin om de volgende kenmerken:
 
•        Leerstijlen en motivatie •        Taalsituatie  
Aan bovenstaande punten geven wij in onderstaand schema globaal inhoud. Voor nadere informatie verwijzen wij naar onze schoolgids, de website www.scholenopdekaart.nl en de directie.
 
 
 
 
 
Het afgelopen schooljaar zijn er in totaal:
0 leerlingen verwezen naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO)
0 leerlingen verwezen naar het Speciaal Onderwijs (SO)
Hebben 7 leerlingen extra ondersteuning gekregen in school.
Hebben 6 leerlingen een eigen leerlijn gehad.
 
Afgelopen 3 jaar zijn er in totaal:
1 leerlingen verwezen naar het Speciaal Basisonderwijs (SBO)
0 leerlingen verwezen naar het Speciaal Onderwijs (SO)
Hebben 20 leerlingen extra ondersteuning gekregen in school.
Hebben 15 leerlingen een eigen leerlijn gehad.
 
Deelname aan het onderwijs:
 
    Aantal/%
Schoolloopbaan/doubleren verlengingen  
  onderbouw 0,2
  middenbouw 0,1
  bovenbouw 0,0
Thuiszitters onderbouw 0
  middenbouw 0
  bovenbouw 0
Schorsing onderbouw 0
  middenbouw 0
  bovenbouw 0
Met betrekking tot ziekteverzuim zijn cijfers vanuit  het administratiesysteem opvraagbaar.
 
Uitstroom afgelopen schooljaar:    
 
  Aantal/%
gymnasium/atheneum 13,3
Havo/VWO 40
Havo 6,6
vmbo TL/GL / Havo 13,3
vmbo TL/GL 13,3
VMBO-K 13,3
 
Na 3 jaar voortgezet onderwijs: zie www.ScholenOpdeKaart.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 Opvoedsituatie thuis
 
Onze school verzorgt thuis-nabij onderwijs. Dit betekent dat het grootste deel van onze kinderen in de wijk of het dorp woont. Het gebied van waaruit onze leerlingen naar school komen is iets groter dan bij andere scholen omdat ouders bewust kiezen voor de specifieke vorm van onderwijs die wij bieren. Je zou kunnen stellen dat wij iets meer een regio- dan een wijk functie hebben.
De gezinssamenstellingen zijn over het algemeen een normale afspiegeling van de maatschappij.
 
3.2.3 Sociaal netwerk
 
Het sociaal netwerk van de populatie kan ruim worden geïnterpreteerd. In de opzet van dit plan wordt aandacht besteed aan de volgende omgevingsinvloeden:
  Netwerk, sportverenigingen,… Problematiek, wijkpreventie, … Nieuwbouw, toekomst, …
 
Dus waar komen de kinderen vandaan? En wat betekent dat?
Onze school houdt rekening met al deze vragen en bovenstaande externen en factoren. In regelmatige overleggen met hen (e.g. Jeugdzorg, wijkagent, gemeente, buurtsportcoach) komt het totale sociale netwerk van onze populatie aan de orde.
 
3.3 Inrichting onderwijsondersteuning
 
Onze aanpak is er in alle opzichten erop gericht dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en leren. Het onderwijs op Elckerlyc biedt veel ruimte tot het uitdagen van leerlingen met bredere interesse en capaciteiten, maar ook voor differentiatie waar eventuele moeilijkheden blijken te zijn. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling en proberen we belemmeringen in de het leren te voorkomen. We maken werk van een sterk didactisch en pedagogisch klimaat. Zie onze schoolgids.
Dit betekent niet dat we belemmeringen altijd kunnen voorkomen. We zetten ons in om eventuele belemmeringen in het de ontwikkeling van een kind vroegtijdig signaleren. Daarvoor hebben we een ‘handelingsgerichte ondersteuningsstructuur’ ingericht. In de onderbouw monitoren wij de ontwikkeling met behulp van Kijk! Waarbij eventuele achterstanden al opvallen. Omdat wij uitgaan van de interesses van de leerlingen hebben de leerkrachten op Elckerlyc veel oog voor de individuele ontwikkeling en signaleren over het algemeen snel eventuele afwijkende ontwikkelingen. In groep 3 passen wij de herfstsignalering toe om de eerste achterstanden op didactisch niveau te kunnen vinden, zodat daar in het lesaanbod remediërende stof kan worden aangeboden. Gedurende de rest van de schoolloopbaan houden wij de vorderingen bij met de toetsen vanuit ons Cito-leerlingvolgsysteem. Zoals gezegd zijn de observaties daarnaast zwaarwegend. Bij vragen of onzekerheid wordt in eerste instantie de IB-er betrokken, waarna deze kan kiezen het zorgteam zich over de ontwikkeling van het betreffende kind te buigen. Het zorgteam kan verschillen in samenstelling. Zo is er binnen de school een hoogbegaafdheidscoördinator of pestcoördinator die zijn expertise kan aanwenden, maar ook externe expertise kan worden ingezet om een juist plan van aanpak rond de hulpvraag van leerkracht en leerling op te stellen. Bij aanvraag en toekenning van een arrangement voor het kind kan Elckerlyc besluiten dit arrangement vorm te geven met extra remediërend materiaal, inzetten van externe expertise of het aanwenden van de aanwezige onderwijsassistent om de leerling extra begeleiding te bieden.
Onze ondersteuningsstructuur sluit aan op de werkwijze van ons samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland. Zie hoofdstuk 5.
 
 
 

 
4. Ons schoolondersteuningsprofiel
 
Dat wat onze school aan kinderen kan bieden zónder extra ondersteuning van buiten, valt onder de basis- en lichte ondersteuning. Deze wordt bepaald door wet- en regelgeving én door onze ambitie en visie. Het schoolondersteuningsprofiel bevat een aantal wettelijk bepaalde elementen – bijvoorbeeld het pestprotocol – maar verder zijn er veel verschillen mogelijk tussen scholen.
 
In dit hoofdstuk geven we inzicht in ons schoolondersteuningsprofiel. Dat doen we aan de hand van 10 clusters van onderwijsbehoeften. Een cluster met de daarbij horende aanpak heet een arrangement. Daarnaast laten we met het profiel zien waarin we onze verder willen ontwikkelen.
 
1. De leerling heeft specifieke behoefte aan een leeromgeving die voorspelbaar en gestructureerd is.
 
Het Freinetonderwijs kenmerkt zich door uitdagende en prikkelende lessituaties die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Dit betekent ook dat de voorspelbaarheid gering is. Leerlingen met een grote structuurbehoefte gedijen toch goed op Elckerlyc omdat er veel ruimte en begrip is voor de eigenheid van de medeleerlingen. Omdat er werl veel ruimte is voor individuele aanpak is het wel zo dat de voorspelbaarheid en structuur voor de individuele leerling vergroot kan worden.
Aanpakken die de school ter beschikking heeft:  
Ambitie:
 
Ondanks de uitdagende lessituaties die veel prikkels en minder voorspelbaarheid meebrengen zien wij een groeiend aantal leerlingen op onze school waarvoor de structuurbehoefte groot is. Onze ambitie is om deze leerlingen tegemoet te komen door een zeer eenduidige aanpak van de regels en lessen te hanteren. Waar de stof uitdagend en prikkelend is, kan de wijze van aanbieden rustig en voorspelbaar zijn. Om dit te bereiken willen wij de afspraken en regels in de school rond onze aanpak specifieker beschrijven en borgen.
 
 
2. De leerling heeft specifieke behoefte aan uitdagend en aangepast onderwijs binnen een eigen leerlijn, omdat hij/zij naar verwachting het fundamentele niveau (1F) niet haalt.
 
Om het klassenmanagement werkbaar te houden bieden wij op de basisvakken aanbod op maximaal 3 niveaus per groep. Er is echter veel ruimte voor ontwikkeling op geheel eigen niveau wanneer het gaat om taal, schrijven, lezen en wereldoriëntatie.   Aanpakken die de school ter beschikking heeft: Leerlingen die op de basisvakken behoefte hebben aan een individuele leerlijn worden eerst met de Intern begeleider besproken in de groepsbesprekingen. Daarna wordt er indien nodig een Top-dossier aangelegd waarin ook ruimte is voor een arrangement met een plan van aanpak. Omdat de leerling dan buiten de 3 instructieniveaus valt krijgt hij of zij dan individueel aanbod en instructie. De materialen om goed te differentiëren zijn uitgebreid aanwezig in zowel digitale als papieren vorm. Soms is het nodig om deze leerlingen ook individueel begeleid te laten verwerken. Daarvoor wordt de onderwijsassistent ingezet.
Zoals eerder aangegeven is er op Elckerlyc veel ruimte en begrip voor verschillen tussen leerlingen, onder de leerlingen. Kinderen die op een (lager) individeel niveau functioneren horen er net zo veel bij als andere leerlingen. Deze ruimdenkendheid wordt aangeleerd in de vergaderingen waarin de leerlingen van kleuters af aan gewend zijn om hun mening te geven en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Omdat leerkrachten op Elckerlyc veel aandacht hebben voor de individuele kinderen kunnen zij goed de sterke kanten van een kind benadrukken en aanspreken waardoor het gevoel van eigenwaarde hoog blijft, en gemonitord wordt.
 
 
 
3. De leerling heeft specifieke behoefte aan een uitdagende, verrijkende, verdiepende en verbrede leeromgeving, die verdergaat dan het bestaande curriculum.
 
Op Elckerlyc is door de manier van aanpakken veel ruimte voor het volgen van eigen leerlijnen en interesses. Kinderen die verdieping zoeken kunnen dit voor zichzelf organiseren door de thema’s die zij kiezen voor hun teksten en studies.
In het meer- en hoogbegaafdeidsprotocol van de school is opgenomen welke zaken een vermoeden kunnen geven dat een kind meer uitdaging nodig heeft. Wanneer het aanbod vanuit de groepsplannen niet meer voldoende is wordt de hoogbegaafdheidscoördinator geïnformeerd die middels een checklist een observatie uitvoert en daarna samen met de Intern Begeleider een advies opstelt.
Elckerlyc kan kiezen om bepaalde vakken op een hoger niveau aan te bieden, al dan niet zelfstandig of in een hogere klas. Dat kan ook voor het totale lespakket gelden.
In uiterste gevallen kan gekozen worden om leerlingen te laten versnellen. Elckerlyc is hier terughoudend in, en probeert door uitbreiding van het lesaanbod, en het prikkelen van de kinderen om zichzelf hogere doelen te stellen de leerling binnen de eigen groep te blijven uitdagen. Het verlzijdige aanbod van onderwijs op Elckerlyc zorgt ervoor dat leerkrachten een goed inzicht kunnen krijgen of een leerling in zijn totaliteit verder ontwikkeld is, of dat er nog hiaten zijn waar de leerling extra mee kan oefenen.
De school biedt structureel opbrengstgericht onderwijs op maat door zichtbaar doelen te stellen en/of door de leerling te laten stellen. Dit als onderdeel van het IGDI-model waarop de lessen worden aangeboden.
Op Elckerlyc zijn leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces omdat ze een eigen werkplanning te laten maken en daar ook op te reflecteren.
 
 
4. De leerling heeft specifieke behoefte aan een taalrijke leeromgeving, waarbij hij/zij taalvaardigheden ontwikkelt in een communicatief ingestelde omgeving waarbij er veel interactie is tussen spreker en ontvanger.
 
Taal is een van de belangrijkste speerpunten van het Freinetonderwijs. Er wordt veel geschreven, gesproken en geluisterd, en daarop reflecteren de kinderen ook. Omdat taal in een betekenisvolle situatie wordt aangeboden beklijft dit beter en ontwikkelen de leerlingen een rijke actieve woordenschat. Ook het gebruiken van taal om gevoelens en problemen te benoemen heeft een belangrijke plaats in de klassevergaderingen. In de vrije teksten wordt creatief en fantasierijk met taal omgegaan, waarbij kinderen samen ook nog eens aandacht hebben voor het esthetisch/kunstzinnig element dat bij taal hoort. Omdat teksten volgens Freinet onlosmakelijk verbonden zijn met illustraties worden de woorden ook verrijkt met beelden. Omdat de taal in een betekenisvolle context wordt aangeboden zijn ook de materialen vaak aanwezig en versterken die het begrip bij de leerlingen.
 
 
5. De leerling heeft specifieke behoefte aan oplossingsgerichte gedragsinterventietechnieken die de leerling zelfstandig toepast in verschillende situaties.
 
Al vanaf de kleuters worden leerlingen op Elckerlyc gestimuleerd hun problemen zelf op te lossen. De kinderen ondersteunen elkaar daarin, en de leerkracht participeert als gelijkwaardige in deze gesprekken. Dagelijks is er een vergadering waar kinderen klachten kunnen aangeven waarna deze worden uitgesproken. Ook is er ruimte voor complimenten of het delen van ideeën. Ook buiten de vergadering verwachten wij van kinderen dat zij problemen met elkaar uitspreken en oplossen. Kinderen passen de vergadering daadwerkelijk toe als oplossingsstrategie voor conflicten. Er zijn leerlingen op school die het uitstellen van hun emoties moeilijker vinden, zij kiezen dan zelf voor een time out om escalatie te voorkomen.
 
 
 
Ambitie:
 
Elckerlyc wil het aanbod van lessen in sociaal-emotionele ontwikkeling inzichtelijker maken door deze te gaan koppelen aan een leerlijn. Dit zorgt dat alle onderwerpen aangeboden worden en inzicht ontstaat wat nog behandeld moet worden.
 
 
6. De leerling heeft specifieke behoefte aan passend leesonderwijs om leeftijdsadequate teksten te lezen en te begrijpen.
 
Het leesonderwijs op Elckerlyc is, net als de rest van het onderwijsprogramma in aansluiting op de interesses en belevingswereld van de kinderen. Door te lezen over zaken die het kind bezig houden lezen kinderen gemotiveerd (levend lezen).
In de groepen bieden de leerkrachten gedifferentieerd aanbod aan op 3 niveaus zoals in de groepsplannen beschreven is.
Bij zorgelijke ontwikkeling mbt het lezen wordt een plan van aanpak geformuleerd. Wanneer dit onvoldoende resultaat oplevert kunnen wij eventueel externe expertise inroepen. Ook kunnen wij ouders adviseren een dyslexie-onderzoek te laten doen.
Bij diagnose dyslexie passen wij het aanbod aan. Ook kunnen toetsen dan auditief worden aangeboden.
Elckerlyc heeft een dyslexieprotocol.
 
 
Ambitie:

 
 
7. De leerling heeft specifieke behoefte aan passend rekenonderwijs om leeftijdsadequate rekenstrategieën toe te passen.
 
Het team van Elckerlyc geeft rekenonderwijs met behulp van de methode rekenwonders. Hierbij probeert zij het onderwijs zo veel mogelijk te verlevendigen, van toepassing laten zijn op levensechte situaties die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.  
Ambitie:
 
Het protocol ernstige reken-/wiskundeproblemen en dyscalculie (ERWD) is opgesteld om een passend antwoord te hebben op specifieke onderwijsbehoefte van leerlingen die qua leervorderingen boven het groepsplan uitstijgen danwel onvoldoende voortgang maken om mee te kunnen met het aanbod uit het groepsplan. momenteel zijn we bezig het materiaal voor snelle rekenaars bij te werken en uit te breiden.
 
 
 
8. De leerling heeft specifieke behoefte aan een aangepaste, compenserende en toegankelijke omgeving (lichamelijk, audiologisch en/of visueel).
 
Elckerlyc heeft momenteel twee leerlingen met visuele beperking. Dit heeft geresulteerd in een goede scholing voor onze onderwijsassistent met betrekking tot de aanpassingen voor leerlingen met dit type behoeften. Wij zetten haar op basis van het zorgarrangement dagelijks een aantal uren in ter ondersteuning van deze leerling.
Aanpakken die de school ter beschikking heeft:
   
 
 
9. De leerling heeft specifieke behoefte om zijn/haar leren te ontwikkelen en zichzelf bij te kunnen sturen in het leren (executieve functies).
 
Het team van Elckerlyc is op de hoogte van de executieve vaardigheden en leerkrachten kunnen deze herkennen. Dit doen wij door te observeren, te luisteren naar ouders en het kind. Vervolgens stimuleren wij deze vaardigheden.  
10. Andere ondersteuningsbehoefte, namelijk:
Een veilig schoolklimaat met ruimte voor eigenheid van de leerlingen.
Elckerlyc heeft een aantal zij-instromers in de leerlingpopulatie die van scholen komen waar zij onvoldoende ruimte voor hun eigenheid ondervonden. Dit kan betekenen dat zij gepest werden, of onvoldoende aansluiting vonden bij de rest van de groep.
Door de ervaring met deze kinderen, de ruimte die er voor ieder kind is om gevoelens te uiten en interesses uit te diepen biedt Elckerlyc een veilige en prikkelende omgeving voor deze leerlingen
Toch worden deze kinderen ook gestimuleerd na te denken over hun plek in de maatschappij en andere sociale situaties waardoor zij leren te reflecteren, voor zichzelf op te komen en zich aan te passen.
 
 
Bron clusters: TOPdossier (groeidocument). TOP staat voor TotaalOntwikkelingsPlan.
 

 
5. Extra ondersteuning: ondersteuningsniveaus en werkwijze
 
5.1 Ondersteuningsniveaus
 
Uw kind krijgt op school de ondersteuning die passend is: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We evalueren regelmatig. Is er meer of juist minder nodig? Dan passen we het niveau van ondersteuning aan.
 
We onderscheiden vier niveaus van ondersteuning:
   
Basisondersteuning
Het kind ontwikkelt zich goed met het onderwijs dat onze school biedt.
 
Ondersteuningsteam:  
Niveau 1: lichte ondersteuning als onderdeel van de basisondersteuning
De leerkracht, intern begeleider, ouders of leerling hebben zorgen over – bijvoorbeeld – de cognitieve, lichamelijke en/of sociaal-emotionele ontwikkeling. Uw kind komt daarom in de leerlingbespreking. Op basis van een brede analyse wordt er een plan opgesteld: één kind, één plan.
We kunnen ervoor kiezen het TOPdossier, voormalig groeidocument, deel A en B te gebruiken als hulpmiddel bij de analyse. Uw kind wordt altijd een tweede keer besproken in de leerlingbespreking – ook als het goed gaat. Is de lichte ondersteuning onvoldoende? Dan wordt opgeschaald naar ondersteuningsniveau 2.
 
Ondersteuningsteam:  
Niveau 2: extra ondersteuning binnen de school, gericht op preventie en vroegtijdig handelen
Onze school schakelt één van de consulenten van het samenwerkingsverband in. De extra ondersteuning voor het kind bestaat uit een kortdurend arrangement binnen onze school, ter versterking van de lichte ondersteuning. Het TOPdossier is leidraad voor de analyse, het plan, het overeenstemmingsgesprek en de evaluatie.
 
Ondersteuningsteam:  
Niveau 3: extra ondersteuning door externen
Om aan de extra ondersteuningsbehoefte van uw kind te voldoen, is het nodig dat onze school gebruikmaakt van een arrangement van – bijvoorbeeld – een andere basisschool of een S(B)O óf dat onze school extra ondersteuning binnenhaalt.
De ondersteuning vindt plaats binnen onze school, buiten school of op een andere school. De consulent van het samenwerkingsverband organiseert de benodigde deskundigheid. Het TOPdossier wordt volledig ingevuld, behalve het gedeelte TLV (toelaatbaarheidsverklaring).
 
Ondersteuningsteam:  
Niveau 4: speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, S(B)O
Het benodigde arrangement kan alleen geboden worden door het S(B)O – voor een korte of langere periode. Vóór de toelating wordt het ondersteuningsteam versterkt met medewerkers van het S(B)O. Het TOPdossier wordt volledig ingevuld. De consulent van het samenwerkingsverband brengt het in bij de toewijzingscommissie. Periodiek wordt geëvalueerd of S(B)O nog steeds het best past bij uw kind.
 
Ondersteuningsteam:  
 
5.2 Werkwijze
 
Om uw kind passend onderwijs te bieden, hanteren alle scholen in Noord-Kennemerland dezelfde werkwijze. Daardoor kunnen we goed samenwerken. Een belangrijk hulpmiddel is het TOPdossier (voorheen: groeidocument).
 
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan bepalen de leerkracht en intern begeleider welk niveau van ondersteuning passend is. Indien nodig schakelen we de consulent van het samenwerkingsverband in.
 
Overleg tussen school en u
We bespreken zorgvuldig wat uw kind precies nodig heeft. Wie is uw kind als persoon? Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? Wat is er nodig om te zorgen dat het beter gaat? In het zogeheten multidisciplinair overleg (MDO) bent u een belangrijke gesprekspartner. Hierbij is ook de consulent van het samenwerkingsverband aanwezig.
 
Overleg met andere professionals
Soms worden er ook andere professionals betrokken bij het MDO. Bijvoorbeeld medewerkers van jeugdhulp, gemeente of zorginstellingen. Iedereen brengt zijn eigen gezichtspunt in. Zo ontstaat een gezamenlijk plan voor de juiste vervolgstappen.
 
TOPdossier
Het TOPdossier is een werkdocument dat ons praktische handvatten biedt om een leerling effectief te ondersteunen. Als ouder wordt u actief betrokken bij het invullen van het TOPdossier.
 
Alle scholen en samenwerkende instanties zoals jeugdhulp en zorg werken met het TOPdossier – vanuit de gedachte: één kind, één plan.
 
Doelen van het TOPdossier
Het TOPdossier…  
Werkgebieden
We willen uw kind passend onderwijs dicht bij huis bieden: in ons werkgebied werken alle scholen samen, over de muren van de schoolbesturen heen. Het samenwerkingsverband kent 8 werkgebieden. We bundelen onze krachten, wisselen kennis uit en weten van elkaar welke expertise er is.
 
Meer over de werkwijze
Voor professionals heeft het samenwerkingsverband de werkwijze beschreven in de ‘Handleiding groeidocument’ en ‘Stappen, procedures en routes’ (zie bijlage). Deze zijn ook voor u toegankelijk. Hebt u vragen? U kunt terecht bij de leerkracht, intern begeleider of bij de consulent van het samenwerkingsverband.
 

 
6. Grenzen aan de ondersteuning van onze school
 
Nadat we de behoeften van uw kind goed in kaart hebben gebracht, kan duidelijk worden dat het antwoord op sommige ondersteuningsvragen buiten het bereik van onze school ligt. Deze grens in ondersteuning is niet altijd scherp. Het aangeven van grenzen is maatwerk. Analyse, eerlijkheid en helderheid zijn belangrijk om de grens van het kunnen te bepalen.
 
Uitgaand van wat uw kind nodig heeft, zoeken we dan samen met u en het samenwerkingsverband een passende plek voor uw kind. We kijken samen naar wat het beste is voor uw kind. Het belangrijkste is dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en krijgt wat daarvoor nodig is.
 
Vanwege de uitdagende en kindgerichte aanpak is het voor de leerkrachten in Elckerlyc moeilijk om heel strikt volgens methodieken te werken. Zij worden juist geacht buiten de kaders van de methodes, en vanuit de belevingswereld van het kind te denken. Ervaring leert dat leerlingen met structuurbehoefte zich desalniettemin toch vaak weten te handhaven binnen de school, en zich op positieve manier te ontwikkelen. Toch kan Elckerlyc voor kinderen met grote structuurbehoefte en gedragsproblematiek niet de juiste keuze zijn. Het is niet mogelijk een prikkelarme omgeving te bieden waar wij van mening zijn dat prikkels de kinderen stimuleren zich te ontwikkelen.
 
 
 
 
 

 
Bijlagen
 
TOPdossier, Handleiding TOPdossier, Stappen en procedures (zie ook www.ppo-nk.nl)
Toetskalender
Afspraken bij de toetskalender
Protocol verlengen en versnellen
Verzuimbeleid
Klachtenprotocol
Pestprotocol
Protocol voor medische handelingen
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
 
Te vinden op www.ppo-nk.nl:
Protocol PO-VO
 
Op school in te zien:
Protocol leerlingdossier en privacy
Dyslexieprotocol
Protocol ernstige wiskunde- en rekenproblemen en dyscalculie (ERWD)
 
 
[1] Handelingsgericht werken, HGW, is cyclisch oplossingsgericht en kent 4 fasen: waarnemen-begrijpen-plannen-realiseren. Bron N. Pameijer http://wij-leren.nl/hgw-pameijer.php