MedezeggenschapsraadWat is een Medezeggenschapsraad (MR)?
De medezeggenschapsraad, ook wel afgekort met MR, is een raad bestaande
uit leerkrachten en ouders. Namens de ouders en leerkrachten volgt de MR het
reilen en zeilen van de school. De MR denkt mee over, en heeft een adviserende rol bij de organisatie van de school en het onderwijs.

Waarom is er een MR?
De overheid vindt het belangrijk dat alle betrokkenen mee kunnen praten over
ingrijpende beslissingen. Daarom moeten alle scholen een
medezeggenschapsraad hebben. De gezamenlijke inbreng in de
MR van onderwijspersoneel én ouders bepaalt mede de kwaliteit van het
onderwijs op school.

Wat doet de MR?
De MR overlegt periodiek met de directeur over het beleid van de school en
hoe dat uitpakt in de praktijk. Denk daarbij aan de besteding van geld,
aandachtspunten uit het schoolplan en het formatieplan. Besluiten die de
directie wil nemen op deze gebieden worden voorgelegd aan de MR. Op haar
beurt heeft de MR het recht advies te geven aan de directie: gevraagd en
ongevraagd. De MR oefent invloed uit op het beleid door middel van het recht
op instemming, informatie en advies (oftewel: toestemming geven, doorvragen
en adviseren).


Waarmee houdt de MR zich bezig?
De MR houdt zich bezig met verschillende onderwerpen, zoals:
• beleidsplannen op het gebied van het onderwijsklimaat en het werkklimaat
voor leerkrachten én kinderen.
• inzet van middelen en capaciteiten, zoals de groepsindeling, het
formatieplan van leerkrachten, de begroting en het zorgplan.
MR Vergaderschema
Zie hiervoor de schoolkalender

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?
Docentengeleding
Robert vd Eng
Jolanda Bolten
Janine Bakker

Oudergeleding
Lisette van Elswijk (voorzitter)
Jeroen vd Wal (lid GMR)
Saskia Brouwer (secretaris)

Vergaderingen van de MR zijn openbaar en de verslagen zijn voor ouders en teamleden in te zien. De MR maakt een jaarverslag dat aan het begin van een nieuw schooljaar via e-mail aan betrokkenen kan worden toegestuurd.  Als er een onderwerp is dat u als ouder wilt inbrengen, of vragen waarover u de mening van de medezeggenschapsraad wilt weten, bezoek dan onze vergadering, breng uw punt in via één van de MR-leden of stuur een mail naar: mr.elckerlyc.heiloo@gmail.com.

De vergaderdata voor schooljaar 2022-2023 zijn:
 

Vergadering Datum
1 Di 27-9
2 Di 1-11
3 Di 6-12
4 Di 24-1
5 Di 7-3
6 Di 11-4
7 Di 16-5
8 Di 27-6
9 (reserve) Di 11-7