Oudervereniging


OUDERVERENIGING ELCKERLYC

Per 31 juli 2006 is de oudervereniging opgericht.

Samenstelling Ouderraad Elckerlyc:

Myra Klein                           Voorzitter
Christa Lageman                Penningmeester (aftredend)
Erik Schuur                          Penningmeester (aantredend)
Miriam Wijker                     Secretaris
Simon Kee                           Lid
Martijn Grijzenhout           Lid
Annemarie Keijzer             Lid
Margot van Schagen         Lid
 

Robert van der Eng / Wilma Bakker    Afgevaardige team

 

Er wordt per jaar zo’n 5 a 6 keer vergaderd.

De ouderraad van de Elckerlyc heeft als doel de school te ondersteunen in haar onderwijstaak, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving. Tegelijkertijd is de ouderraad gericht op het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school.

Veel activiteiten op Elckerlyc worden gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdrage. Met behulp van deze bijdrage worden zaken mogelijk die door schoolmiddelen niet kunnen worden betaald, zoals excursies, lesmaterialen voor projecten, investeringen in een nieuw schoolplein, feesten en de eindmusical van groep 8. De ouderbijdrage 2015-2016 bedraagt 75 euro per leerling. Dit is besloten op de algemene jaarvergadering. Banknummer van de oudervereniging is NL60ABNA0533395593

 

In ons jaarverslag kunt u lezen waar wij ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden:

Notulen van de algemene ledenvergadering van de oudervereniging 2015

De notulen van de algemene ledenvergadering van de oudervereniging 2016 staat binnenkort op deze pagina.

De notulen van de vergaderingen zijn altijd op te vragen.

 

Vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Als er iets is dat u als ouder wilt
inbrengen, vragen of waarover u de mening van de ouderraad
 wilt weten, bezoek dan onze vergadering, breng uw punt in via een van de OR-leden of stuur een mail naar: myrakleine@gmail.com