Medezeggenschapsraad


Hier vindt u informatie over de MR van Elckerlyc:

In de medezeggenschapsraad; daar denk je en beslis je mee!

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?
De medezeggenschapsraad, ook wel afgekort met MR, is een raad bestaande
uit leerkrachten en ouders. Namens de ouders en leerkrachten volgt de MR het
reilen en zeilen van de school. De MR denkt mee en beslist mee over de
organisatie van de school en het onderwijs.

Waarom is er een MR?
De overheid vindt het belangrijk dat alle betrokkenen mee kunnen praten over
ingrijpende beslissingen. Daarom moeten alle scholen een
medezeggenschapsraad hebben. Een goed draaiende school zonder goede
medezeggenschap is nauwelijks voor te stellen. De gezamenlijke inbreng in de
MR van onderwijspersoneel en ouders bepaalt mede de kwaliteit van het
onderwijs op school.

Wat doet de MR?
De MR overlegt maandelijks met de directeur over het beleid van de school en
hoe dat uitpakt in de praktijk. Denk daarbij aan de besteding van geld,
aandachtspunten uit het schoolplan en het formatieplan. Besluiten die de
directie wil nemen op deze gebieden worden voorgelegd aan de MR. Op haar
beurt heeft de MR het recht advies te geven aan de directie: gevraagd en
ongevraagd. De MR oefent invloed uit op het beleid door middel van het recht
op instemming, informatie en advies (oftewel: toestemming geven, doorvragen
en adviseren).

Waarmee houdt de MR zich bezig?
De MR houdt zich bezig met verschillende onderwerpen, zoals:
• beleid(beleidsplannen) op het gebied van het onderwijsklimaat en het werkklimaat
voor leerkrachten
• inzet van middelen en capaciteiten, zoals de groepsindeling, het
formatieplan van leerkrachten, de begroting en het zorgplan.

MR Vergaderschema
Zie hiervoor de schoolkalender

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?
Docentengeleding
Winanda Maljaars
Irene Oldenburg

Oudergeleding
Manon Leguijt
Rogier Boon, lid GMR
Lisette van Elswijk

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als er iets is dat u als ouder wilt
inbrengen, vragen of waarover u de mening van de medezeggenschapsraad
wilt weten, bezoek dan onze vergadering, breng uw punt in via een van de
MR-leden of stuur een mail naar:
 


Elckerlyc | Boekenstein 45 | 1852 WS Heiloo | tel. 072-5321585 | info.elckerlyc@isobscholen.nl