Oudervereniging


OUDERVERENIGING ELCKERLYC

Per 31 juli 2006 is de oudervereniging opgericht.

Samenstelling Ouderraad Elckerlyc:

Martijn Grijzenhout           Voorzitter  
Erik Schuur                          Penningmeester
Miriam Wijker                     Secretaris

Margot van Schagen         Lid
Ingrid Heijen                       Lid
Bianca Moens                     Lid
Harumi Ueda                      Lid

 Wilma Bakker    Afgevaardige team

De oudervereniging is te bereiken via or.elckerlyc@gmail.com
De penningmeester heeft als mailadres: penningmeester.elckerlyc@gmail.com 

Er wordt per jaar zo’n 6 keer vergaderd.

De oudervereniging van de Elckerlyc heeft als doel de school te ondersteunen in haar onderwijstaak, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving. Tegelijkertijd is de ouderraad gericht op het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school.

Veel activiteiten op Elckerlyc worden gefinancierd door de vrijwillige ouderbijdrage. Met behulp van deze bijdrage worden zaken mogelijk die door schoolmiddelen niet kunnen worden betaald, zoals excursies, lesmaterialen voor projecten, investeringen in een nieuw schoolplein, feesten en de eindmusical van groep 8. De ouderbijdrage 2017-2018 bedraagt 65 euro per leerling. Deze wordt geind via clubcollect. Dit is besloten op de algemene jaarvergadering.

In ons jaarverslag kunt u lezen waar wij ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden:

Notulen Jaarvergadering oudervereniging op 25-9-2018 (klik hier)

Andere notulen en financiële verslagen  zijn op aanvraag te verkrijgen.

Vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Als er iets is dat u als ouder wilt
inbrengen, vragen of waarover u de mening van de ouderraad
 wilt weten, bezoek dan onze vergadering, breng uw punt in via een van de OR-leden of stuur een mail naar:  or.elckerlyc@gmail.com